Първи национален семинар за разпространение на резултатите в България

Първият национален семинар се проведе в офиса на Център Руни, в София, България, на 10-ти октомври 2014. На него присъстваха 10 високо квалифицирани парамедици, които работят в различни центрове за спешна медицинска помощ в България.

По време на срещата участниците бяха запознати с идеята на проекта и неговите цели, резултатите от проучването, LMS платформата и първият обучителен урок от нея. Освен това те получиха информационни материали (плакати, брошурки и бюлетини). Парамедиците бяха много заинтересовани от проекта, особено от платформата, и повечето от тях заявиха желанието си да участват в бъдещите дейности по проекта (например, етапа на тестване).

На семинара служителите на Център Руни направиха подробно представяне на обучителната платформа и показаха на участниците как да използват платформата и да тестват нейната функционалност. Мненията на парамедиците относно платформата бяха много позитивни. Те отбелязаха, че дизайнът ѝ е добър и техническото разработване на първия урок е отлично. Парамедиците вече очакват с нетърпение следващите уроци от платформата.

Добавената стойност от семинара се състоеше във факта, че участниците започнаха да обмислят възможността да създадат тяхна организация, в която да членуват парамедици от страната. Служителите на Център Руни им помогнаха със съвети и инструкции относно това като им обясниха някои от финансовите и юридически трудности при създаването на НПО. След семинара беше организирана допълнителна среща между екипа на Център Руни и един от участниците в семинара с цел обсъждане на идеята за създаване на асоциация на парамедиците.  Нейната цел ще бъде да защитава правата на парамедиците и работи за приобщаване на професията „парамедик“ в националното законодателство. Ако тази идея се осъществи НПО-то ще разпространява резултатите на проект MEDILINGUA до възможно най-голям брой парамедици в България.

Срещата в Берлин

Втората партньорска среща по проект Medilingua се проведе в Берлин (Германия) на 30-ти юни и 1-ви юли 2014. Партньорите се отчетоха относно проучването в техните държави и резултатите от него, а цялостните резултати от проучването във всички партньорски страни бяха обобщени в Общ отчет от проучването, подготвен от Университета в Жешов. Въз основа на резултатите от изследването, партньорите решиха нивото на курса да бъде B1 и определиха шестте най-често срещани спешни случаи, с които парамедиците се сблъскват в тяхната ежедневна работа (първоначално се очакваше да бъдат определени пет ситуации). Две  от партньорските организации, чиито членове са специалисти в областта на спешната помощ- Университета в Жешов и Gesaude- се съгласиха да подготвят сценариите за обучителните уроци в следващите седмици след срещата.

Прочети още...

Статия за проучването

Етапът на проучване в Португалия надмина дори първоначалните очаквания.
Веднага след първата транснационална партньорска среща през януари 2014, Gesaude започна да укрепва съществуващите си контакти със службите отговарящи за оказването на спешна медицинска помощ в Португалия.

Така бяха проведени различни срещи с противопожарните служби (общо 6) и INEM (Националната служба за спешна медицинска помощ), по време на които те бяха информирани за проекта и научиха начините, по които могат активно да се включат в неговите дейности.
По време на тези контакти и срещи парамедиците бяха много активни и получиха въпросниците. След попълването на тези въпросници ние разбрахме същността и положението на спешната медицинска помощ както и ситуацията на специалистите в СМП в Португалия.

Ние изчислихме, че около 110 души от намиращите се в централната област на Португалия специалисти в сферата на СМП, са попълнили анкетите. По този начин получихме представа за ситуацията на спешната медицинска помощ в Португалия. Данните, които бяха събрани от въпросниците, бяха преработени и представени на втората транснационална партньорска среща, която се проведе в Берлин на 30-ти юни и 1-ви юли 2014.

Проучване в Германия

Етапът на количествено проучване започна веднага след първата партньорска среща в Коимбра и завърши след втората партньорска среща в Берлин на 1-ви юли когато беше представен анализа на отговорите от въпросниците.

Целта на етапа на количествено проучване беше да открие най-често срещаните спешни случаи характерни за определен брой демографски групи включващи възрастни, деца, бебета, бременни жени и  хора в напреднала възраст както и да идентифицира най-често използваните мобилни устройства сред парамедиците и другите медицински специалисти в партньорските страни.

За тази цел ние се свързахме с над 40 институции, в които работят парамедици- от големи международни организации като Червения Кръст, в който работят 150 парамедици само в Берлин до доста по-малки компании предоставящи спешна медицинска помощ. Въпросниците бяха предадени на парамедиците и в някои случаи ние имахме възможността да прекараме известно време с тях обяснявайки им някои по-практически аспекти относно това как партньорският екип по проект MEDILINGUA възнамерява да върви напред към изпълнението на своята мисия.

Проучване в България

88 парамедици от България взеха участие в проучването по проекта. Всички от тях попълниха въпросниците навреме. Представители на Център РУНИ проведоха срещи с една част от тях за да ги запознаят с проекта, неговите цели и етапа на проучване. Те също им предоставиха подробни инструкции за начина на попълване на анкетите. Същото беше направено чрез телефонни разговори или и-мейл кореспонденция с тези парамедици, които нямаха възможност да присъстват на споменатите срещи. Всички от анкетираните изразиха завиден интерес към проекта и заявиха желанието си да участват в неговите бъдещи дейности.

Поради сложния професионален статус на парамедиците в България работните позиции и уменията на анкетираните бяха много разнообразни. Въпреки това, по време на набирането на участници за проучването Център РУНИ се придържаше към определението за парамедици на Оксфордския речник:“ хора, които са обучени да извършват медицинска дейност, по-специално спешна първа помощ, но не са напълно квалифицирани лекари.“

Какво следва?

 Постигна се съгласие следващата партньорска среща по проекта да се проведе на 30-ти юни и 1-ви юли 2014 в Берлин. Непосредствено след срещата в Коимбра започна фазата на проучване. Тя цели да открие най-често срещаните застрашаващи здравето ситуации в партньорските страни в следните тематични области: възрастни, деца, бебета, бременни жени и хора в напреднала възраст. Проучването също ще определи най-често използваните от целевата група мобилни устройства. То ще се проведе в две части- статично проучване и количествено проучване. За целите на последното Университета в Жешов подготви въпросник, който беше преведен на всички партньорски езици. Проучването трябва да приключи преди срещата в Берлин, а Университета в Жешов е отговорен за създаването на общ отчет обобщаващ резултатите му.