88 парамедици от България взеха участие в проучването по проекта. Всички от тях попълниха въпросниците навреме. Представители на Център РУНИ проведоха срещи с една част от тях за да ги запознаят с проекта, неговите цели и етапа на проучване. Те също им предоставиха подробни инструкции за начина на попълване на анкетите. Същото беше направено чрез телефонни разговори или и-мейл кореспонденция с тези парамедици, които нямаха възможност да присъстват на споменатите срещи. Всички от анкетираните изразиха завиден интерес към проекта и заявиха желанието си да участват в неговите бъдещи дейности.

Поради сложния професионален статус на парамедиците в България работните позиции и уменията на анкетираните бяха много разнообразни. Въпреки това, по време на набирането на участници за проучването Център РУНИ се придържаше към определението за парамедици на Оксфордския речник:“ хора, които са обучени да извършват медицинска дейност, по-специално спешна първа помощ, но не са напълно квалифицирани лекари.“