MEDILINGUA- Леонардо да Винчи Трансфер на иновации
Номер на проекта: 2013-1-PL1- LEO05-37769
Период на изпълнение: 01.2014-12.2015

Целта на проекта е да увеличи възможностите за намиране на работа и професионалната мобилност на парамедиците чрез повишаване на комуникационните им  умения като се отделя специално внимание на развитието на чуждоезиковите им познания. Екипът на проекта възнамерява да обучи целевата група на тези умения  чрез употребата на електронно и мобилно обучение. Освен това проектът цели успешно да трансферира “podcasting” методологията.
Целевата група на проекта са хората, които ще използват неговите резултати след приключването му. В нашия случай те са парамедици от партньорските страни. Понеже статусът и професионалната характеристика на парамедиците в различните страни от партньорството не са еднакви, по време на първата партньорска среща по проекта в Португалия партньорите се съгласиха, че за целите на проекта парамедиците ще бъдат определяни като „хора обучени да осъществяват медицинска дейност, по-специално спешна първа помощ, които не са напълно квалифицирани лекари”.

Заинтересованите страни по проект MEDILINGUA могат да бъдат по-широко описани от целевата група. Те са експерти в медицинската сфера, представители на бизнеса, работодатели, центрове по ПОО, обучители и обучителни центрове за парамедици, взимащи решения в областта на ПОО и т.н. Всъщност това са хората, които имат интерес от изпълнението на проекта.